Council Information
Dewisiwch eich cyngor:

Gallwch weld adroddiadau mewn perthynas â pherfformiad y cyngor a ddewiswch, gan gynnwys y sawl a gynhyrchwyd gan y cyngor a rhai ei reoleiddwyr. Dewiswch deitl yr adroddiad perthnasol i fynd at yr adroddiad.

Cynlluniau Gwella ac Adroddiadau Pherfformiad

Bob blwyddyn, mae cynghorau yng Nghymru yn cynhyrchu nifer o gynlluniau gwella ac adroddiadau pherfformiad at ddibenion rheoli ac i adrodd i’r cyhoedd am eu hamcanion a’u perfformiad.

Bob blwyddyn, mae pob cyngor yn cyhoeddi Strategaeth Gorfforaethol flynyddol, dogfen sy’n pennu eu gweledigaeth gorfforaethol tymor hwy h.y. beth fyddant yn ei wneud, sut fyddant yn ei wneud, a sut fyddant yn monitro cynnydd.

Mae gan bob cyngor ddyletswydd statudol i gyhoeddi Amcanion Gwella blynyddol a Chynllun Gwella sy’n edrych ymlaen at flaenoriaethau a thargedau gwella am y flwyddyn sy’n dod. Hefyd rhaid iddynt gynhyrchu adroddiad blynyddol sy’n adrodd ar eu cynnydd yn y flwyddyn flaenorol yn erbyn eu Hamcanion Gwella.

Yn ogystal, mae gan Gyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol ddyletswydd statudol i gyhoeddi adroddiad blynyddol am berfformiad gwasanaethau cymdeithasol.

Swyddfa Archwilio Cymru

Mae’r Swyddfa yn gweithio gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru sy’n 'gwarchod' gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r Swyddfa yn archwilio cyfrifon ariannol cynghorau, yn adrodd ar sut mae gwasanaethau'n cael eu darparu, yn asesu a yw gwerth am arian yn cael ei gyflawni ac yn gwirio sut maent yn cynllunio ac yn cyflawni gwelliannau.

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal asesiad blynyddol o bob cyngor ac Asesiad Corfforaethol manylach bob pedair blynedd. Maent yn cynhyrchu Adroddiadau Gwella Blynyddol i bob cyngor sy'n rhoi sylwadau am eu trefniadau llywodraethu, eu cynlluniau gwella a pherfformiad a'u trefniadau adrodd.

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

AGGCC sy’n gyfrifol am arolygu gofal a gwasanaethau cymdeithasol i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel i’r bobl sy’n eu defnyddio.

Maent yn cyhoeddi Adroddiadau Gwerthuso Perfformiad blynyddol am berfformiad gwasanaethau cymdeithasol cynghorau yn ogystal ag adroddiadau arolygu am Wasanaethau Oedolion a Gwasanaethau Plant cynghorau, os yw’n gymwys.

Estyn

Estyn sy’n arolygu ansawdd a safonau ymhlith darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Ar hyn o bryd maent yn arolygu gwasanaethau addysg pob cyngor i blant a phobl ifanc yn ôl cylch chwe mlynedd. Efallai y bydd rhai cynghorau yn derbyn arolygiadau ac adroddiadau monitro dilynol.

Mae Estyn hefyd yn arolygu ysgolion a darparwyr addysg a hyfforddiant eraill yng Nghymru o leiaf unwaith o fewn cyfnod chwe mlynedd gan ddechrau ar 1 Medi 2014.